RYS HISTORYCZNY


Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 marca 1952 roku powołała na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Prezydium Państwowej Komisji Oceny Odmian, Stację oświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.

Już wiosną 1952 roku założono na powierzchni 10 hektarów szereg doświadczeń odmianowych, jednocześnie opracowując założenia organizacyjne Stacji i działu doświadczalnictwa polowego.
Z dniem 15 marca 1953 roku Stacja przejęła prace odmianoznawcze / obecne OWT/, prowadzone do tej pory przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu. Obok działu doświadczalnictwa polowego/ obecne WGO/ powstała więc Pracownia Odmianoznawcza, odpowiedzialna za opracowanie metodyk sporządzania urzędowych opisów odmian i ich wykonanie. Uchwała Rady Ministrów z dnia 16.06.1954 roku przekształciła Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Centralną Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 13.08.1954 roku przejęto dla CSDOO gospodarstwo rolne o powierzchni 558 hektarów, jako bazę zabezpieczającą właściwe warunki realizacji stale zwiększających się zadań, wzrostu liczby prowadzonych doświadczeń i zakresu badań odmiano znawczych.

W roku 1953 , w związku z włączeniem do prac odmianoznawczych i doświadczalnych jakościowej oceny plonów, zainicjowano powstanie własnego laboratorium chemiczno-technologicznego. Pełne uruchomienie laboratorium nastąpiło w roku 1959 stopniowo przejmując rolę centralnego laboratorium oceny odmian.
Realizując zarządzenie Ministerstwa Rolnictwa z dnia 37.10.1961 roku od dnia 01.01.1962 Stacja pełniła funkcję Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian ,z podporządkowanymi jej pod względem merytorycznym ,wszystkimi stacjami doświadczalnymi oceny odmian ,działającymi na terenie województwa poznańskiego. Funkcję tę Stacja pełniła do dnia 01.01.1966 roku tj. do dnia powołania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, któremu z tym dniem została podporządkowana.

SDOO w Słupi Wielkiej, przechodząc w ciągu wielu lat swej działalności kilkakrotne zmiany form organizacyjnych, do dnia 31.12.2010 roku funkcjonowała jako jedno z 28 gospodarstw pomocniczych państwowej jednostki budżetowej COBORU.
W wyniku przeprowadzonej ostatnio reformy finansów publicznych, od 01.01.2011 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej stała się jednym z 16 oddziałów wojewódzkich COBORU , przekształconego na drodze ustawowej w agencję wykonawczą.