SDOO SŁUPIA WIELKAAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej

Słupia Wielka 1
63-022  Słupia Wielka
powiat Środa Wlkp.
województwowielkopolskie

tel. i faks: 61 285 23 07
email: sdoo@slupiawielka.coboru.gov.pl

dyrektor SDOO Słupia Wielka :   dr inż. Gwidon Tratwal

Położenie geograficzne:    φ = 52o13´, λ = 17o13´, H = 85 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 519,67 ha, w tym płodozmian doświadczalny 250 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: Przeważają czarne ziemie właściwe i zdegradowane wytworzone z glin lekkich. Niewielki procent stanowią gleby pseudobielicowe. Kompleks przydatności rolniczej gleb to w przewadze pszenny bardzo dobry do pszenny dobry.
Klasy bonitacji gleb: od II do IV z przewagą klasy III a.
Średnia temperatura roczna: 8,9oC
Roczna suma opadów: 521 mm

Dział Badawczo –Doświadczalny prowadzi badania w zakresie:
- Odrębności ,Wyrównania i Trwałości / OWT/ odmian. Badania OWT prowadzone są dla ok. 60 gatunków . Średnio w roku uczestniczy w badaniach ok. 4700 odmian w 140 doświadczeniach ,w tym: 86 % stanowiły gatunki roślin rolniczych 14 % stanowiły gatunki roślin warzywnych
- Ocena Tożsamości i Czystości Odmianowej /OT/ partii materiału siewnego dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa / GIORiN / Średnio w roku sprawdzanych jest ok. 350- 400 partii nasion z 29 gatunków.
- Badania Wartości Gospodarczej / WGO / dla 6 taksonów( Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza, burak cukrowy, rzepak ozimy ) z ok.300 odmianami w doświadczeniach wstępnych i rejestrowych.
- Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe / PDO/ dla 5 gatunków ( burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniaki, jęczmień jary, kukurydza ) z ok. 237 odmianami.

Laboratorium Chemiczno - Technologiczne:
Corocznie wykonuje się 55 rodzajów różnych chemicznych i technologicznych analiz. Odmiany pszenicy i pszenżyta poddawane są kompleksowej ocenie jakości wypiekowej, odmiany jęczmienia – ocenie jakości browarnej, dla odmian innych gatunków uprawnych określa się: zawartość białka, włókna, cukrów , tłuszczy, substancji antyżywieniowych : glukozynolany, alkadoidy, taniny, azotyny, mikotoksyny(ZEA, DON); substancji żywieniowych- witaminy. Elektroforeza białek jest wykonywana jako uzupełnienie polowych obserwacji w badaniach OWT gatunków samopylnych, głównie zbóż.


Dział Gospodarczy:
Jest uzupełnieniem działalności badawczo-doświadczalnej. Prowadzi wyłącznie towarowa produkcję roślinną i zabezpiecza właściwy płodozmian na potrzeby działu badawczo-doświadczalnego.
Procentowy udział poszczególnych gatunków w uprawie :
  zboża / pszenica ozima, jęczmień jary / - 48%
  rzepak ozimy - 26%
  buraki cukrowe - 10%
  kukurydza na ziarno - 10%
  inne rośliny rolnicze - 6%