ZDOO KOŚCIELNA WIEŚAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelnej Wsi

Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 13
62-811  Kościelna Wieś
powiat Pleszew
województwowielkopolskie

tel. i faks: 62 761 66 28
email: zdoo.koscielnawies@slupiawielka.coboru.gov.pl

p.o. kierownika ZDOO Kościelna Wieś :   inż. Agnieszka Łuczak

Położenie geograficzne:    φ = 51o48´, λ = 18o01´, H = 120 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 329,33 ha, w tym płodozmian doświadczalny 55,00 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, pszenny wadliwy.
Klasy bonitacji gleb: II - VI
Średnia temperatura roczna: 9,0oC
Roczna suma opadów: 481 mm.