ZADANIA


  • Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
  • Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
  • Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.
  • Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
  • Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
  • Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.
  • Prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej.
  • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Stacji pracowników.